Poslovni prostori Ljubljana Čopova

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAJEM
NEPREMIČNINE – poslovni prostori Ljubljana Čopova

1. ORGANIZATOR ZBIRANJA ZAVEZUJOČIH PONUDB IN NAJEMODAJALEC

Organizator in izvajalec zbiranja zavezujočih ponudb (v nadaljevanju: zbiranje ponudb) je družba NAI Significa d.o.o., Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana, matična št.: 6058736000, telefonska številka: +386 51 367 646, e-pošta: sabina.gregoric@naisignifica.com (v nadaljevanju: Organizator) v imenu in za račun najemodajalca nepremičnin Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, matična št.: 5881447000, davčna št.: 25028022 (v nadaljevanju: Najemodajalec).

2. PREDMET NAJEMA

Predmet najema so poslovni prostori PE Ljubljana, na naslovu Čopova ulica 11 v Ljubljani (v nadaljevanju: Predmet najema). Na eni najbolj prestižnih lokacij v mestu Ljubljana se v dolgoročni namen oddaja dvonadstropna podkletena stavba poštnega poslopja, zgrajena po tipskem načrtu arhitekta Friedricha Setza, izdelanem na Dunaju v letu 1896, v renesančnem slogu. Stavba se nahaja na križišču Čopove ulice in Slovenske ceste. Poslovni prostori obsegajo večjo poslovno stavbo s poštno poslovalnico 1101 Ljubljana in so skoraj v celoti zasedeni.

Poslovno stavbo v naravi sestavljata dva objekta in sicer glavni objekt ter dvoriščni objekt (GURS k.o. 1725 Ajdovščina, stavba št. 444, del stavbe št. 2 in del stavbe št. 1). Stavba stoji na parcelah z ID znaki: parcela 1725 3105, parcela 1725 3106, parcela 1725 3107 in parcela 1725 3108, vse k.o. 1725 Ajdovščina. Glavni objekt je bil zgrajen leta 1896 in je etažnosti P+2N+M, dvoriščni objekt, ki je bil zgrajen kasneje je etažnosti P+4N. Osnovni objekt se sestoji iz kleti, pritličja, dveh nadstropij in mansarde, dograditev osnovnega objekta je dvoriščni prizidek ki ga tvorijo pritličje in štiri nadstropja. V kleti so skladiščni, tehnični in komunikacijski prostori, arhivi ter garaža. Del kletne etaže, ki se nahaja pod notranjim dvoriščem je namenjen dovozu, ki je dostopen preko uvozne klančine s Čopove ulice. V kletni etaži je tudi več parkirišč.

V pritličju se nahaja poštna poslovalnica z zalednimi prostori, pa tudi poslovni prostori namenjeni oddaji. V nadstropjih so pisarniški prostori s sanitarijami in čajnimi kuhinjami. V mansardi osnovnega objekta se poleg pisarniških prostorov nahajata tudi sejna soba in konferenčna dvorana. Nadstropji in mansarda so dostopni preko obstoječega dvigala in obstoječih stopnišč.

Stavba je bila v preteklosti že prenovljena, v notranjem dvorišču je bil v skrajnem jugovzhodnem vogalu zgrajen aneks, ki je v 2. nadstropju z zahodnim krakom stavbe povezan z mostovžem. Celotno notranje dvorišče je pokrito s stekleno streho ter tako zaščiteno pred vremenskimi vplivi. Leta 1996 je bila stavba obnovljena in protipotresno sanirana. Objekt je masivno grajen. Fasada je dekorativna, ometana in brizgana. Streha je lesena večkapna, krita z bakreno kritino. Okna so lesena, dvojna, obnovljena leta 1996. Vrata so lesena, pleskana, delno furnirana. Finalne talne obloge so različne (keramika, parket, kamen, laminat…). Stropi so klasično ometani in slikani, v kleti spuščeni. Ogrevanje je konvektorsko preko daljinskega sistema toplovodnega ogrevanja. Za ogrevanje v prehodnem obdobju skrbi toplotna črpalka, ki služi kot hladilni agregat za hlajenje v poletnem času.

Stavba Pošte je evidentirana kot profana stavba (evidenčna številka 13991) in naselbinska dediščina (evidenčna številka 328), območje je razglašeno za arheološko dediščino (evidenčna številka 329).

Lokacija je dobro dostopna, v neposredni bližini se nahaja glavna mestna postaja Ljubljanskega potniškega prometa „Pošta“, v bližini sta tudi dve parkirni hiši.

Predmet oddaje v dolgoročni najem so naslednji sklopi poslovnih prostorov, po navedenih minimalnih izhodiščnih cenah:

UPORABNE POVRŠINE ZA ODDAJO V DOLGOROČNI NAJEM – SKLOPI m2 EUR/m2
KLET (brez parkirnih mest) 375 7,50
PRITLIČJE - ATRIJ, vključno z novim delom 440 17,00
PRITLIČJE - OSTALI PROSTORI 150 35,00
1. NADSTROPJE 700 16,00
2. NADSTROPJE 700 16,00
1. NADSTROPJE - NOVI DEL 155 15,00
2. NADSTROPJE - NOVI DEL 145 15,00
SKUPAJ POVRŠINE ZA ODDAJO 2.665  

Ponudnik lahko odda ponudbo za celotno površino za oddajo ali njegove posamezne sklope.

Predmet najema se oddaja v dolgoročni najem za pričakovano dobo 20 let, z možnostjo podaljšanja.

Oddaja Predmeta najema se vrši po načelu »videno – najeto«.

Morebitni stroški preureditve oziroma obnove prostorov bremenijo najemnika, ravno tako vsi stroški upravljanja in obratovalni stroški.

3. NAJUGODNEJŠA PONUDBA IN PLAČILO VARŠČINE

Če je za Najemodajalca ponudba ponudnika sprejemljiva, se Predmet najema odda najboljšemu ponudniku, t.j. tistemu, ki ponudi najvišjo ceno, pri čemer ima prednost tisti, ki hkrati najame največji del oz. največ sklopov Predmeta najema. V kolikor bo prejetih več enakovrednih ponudb, se lahko po odločitvi Najemodajalca izvede dodatno pogajanje, in sicer na podlagi pisnega poziva, naj ponudniki v roku 8 dni izboljšajo svojo ponudbo, razen če ni v pisnem pozivu Najemodajalca določen drugačen rok. Odločitev o oddaji oz. o izbiri najboljšega ponudnika bo znana najkasneje v 90 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb, oziroma v primeru poziva za izboljšanje ponudb najkasneje v 90 dneh od poteka roka za oddajo izboljšanja ponudb, razen če ni v pisnem pozivu Najemodajalca določen drugačen rok. Najemodajalec bo v primeru odločitve o oddaji Predmeta najema najboljšega ponudnika obvestil preko elektronskega naslova, ki ga je ponudnik navedel v svoji ponudbi, in ga pozval k sklenitvi posredovane najemne pogodbe na elektronski naslov ponudnika. Ponudnik mora najemno pogodbo skleniti in vrniti najemodajalcu v roku 60 dni od obvestila, da je njegova ponudba izbrana.

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR (v nadaljevanju: Varščina), in sicer na transakcijski račun Najemodajalca št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM d.d., sklic »SI00 2310000«, s pripisom namena plačila »Nepremičnina Ljubljana Čopova«. Varščina predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in za sodelovanje pri zbiranju ponudb. Pri zbiranju ponudb torej lahko sodelujejo le tisti ponudniki, ki pravočasno vplačajo varščino. Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega ponudnik utrdi svojo obveznost skleniti najemno pogodbo, če bo njegova ponudba izbrana.

Varščino je treba plačati do vključno 27.10.2023 do 12.00 ure. Ponudnik mora do vključno 27.10.2023 do 12.00 ure posredovati tudi potrdilo o vplačilu Varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: karmen.hauc@posta.si, kar je bistven pogoj za veljavnost ponudbe in za sodelovanje pri zbiranju ponudb.

V vsakem primeru bodo upoštevane samo tiste vplačane varščine, ki bodo prispele na objavljen račun do zaključka zbiranja ponudb do vključno 27.10.2023 do 12.00 ure.

Z vplačilom Varščine se ponudba šteje za veljavo, ponudnik pa pridobi pravico sodelovanja pri zbiranju ponudb. Ponudnik se s plačilom Varščine strinja z vsebino in vsemi pogoji iz tega Vabila ter njegovih prilog.

Varščina se ne obrestuje. Neizbranim ponudnikom bo neobrestovana Varščina vrnjena v roku 8-ih po zaključku postopka zbiranja ponudb in na račun, iz katerega je bila Varščina nakazana.

Varščina ponudnika, ki bo izbran v predmetnem postopku zbiranja ponudb in bo sklenil najemno pogodbo za Predmet oddaje, se všteje v najemnino.

Najemodajalec pred sklenitvijo najemne pogodbe preveri najemnika z vidika vsakokrat veljavnih določb zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, in drugih predpisov, pri čemer mora najemnik izpolnjevati vse pogoje po navedenih predpisih, Najemodajalec pa lahko brez vsakršne odgovornosti zavrne sklenitev najemne pogodbe s takšnim najemnikom, ki ne zadostuje vsem kriterijem po določbah zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Vsled navedenega bo izbrani ponudnik s strani Najemodajalca pred sklenitvijo najemne pogodbe pregledan kot stranka v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi obrazcev, ki bodo izbranemu ponudniku posredovani na elektronski naslov. Če izbrani ponudnik Najemodajalcu ne vrne izpolnjenih in podpisanih navedenih listin, se šteje, da je ponudnik odstopil od sklenitve posla.

4. POTEK POSTOPKA ZBIRANJA ZAVEZUJOČIH PONUDB

Postopek zbiranja zavezujočih ponudb vodi Organizator v imenu in za račun Najemodajalca. Zbiranje ponudb se izvede v skladu s tem vabilom. Ponudbe morajo biti v slovenskem jeziku. Posamezne oddane ponudbe ni mogoče preklicati in ponudnik je vezan na svojo ponudbo ter od ponudbe ne more odstopiti ali jo na kakršen drugi način razveljaviti.

Zbiranje ponudb bo potekalo izključno elektronsko, tako da se ponudba obvezno odda Organizatorju v elektronski obliki na e-naslov: sabina.gregoric@naisiginifica.com.

Ponudba bo veljavna, če bo prejeta po e-pošti na e-naslov: sabina.gregoric@naisiginifica.com do 27.10.2023 do 24.00 ure oz. če bo oddana priporočeno po pošti najkasneje 27.10.2023 do 24.00 ure ter obenem obvezno oddana po e-pošti na e-naslov: sabina.gregoric@naisiginifica.com. Ponudnik mora do navedenega roka ponudbo posredovati tudi Najemodajalcu v elektronski obliki na e-naslov: karmen.hauc@posta.si, lahko pa se Najemodajalcu pošlje tudi v pisni obliki na naslov Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, s pripisom: »Zbiranje zavezujočih ponudb za nepremičnino Ljubljana Čopova«.

Ponudnik mora v ponudbi za Predmet najema navesti sledeče:

  • obseg najema oz. sklope, za katere oddaja ponudbo,
  • ceno najemnine,
  • obdobje najema,
  • osebne podatke (ime in priimek/firmo, naslov, davčno številko, matično številko/EMŠO, telefonsko številko in e-naslov).

 

Ostali pogoji za oddajo ponudb so določeni v tem vabilu.

Ponudbe, ki ne bodo oddane skladno s temi pravili v tem vabilu, ne bodo upoštevane.

Ponudniki so lahko domače in tuje fizične in pravne osebe. Tuje pravne osebe morajo Najemodajalcu najkasneje do sklenitve najemne pogodbe posredovati uradno preveden izpisek iz poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni. V vsakem primeru mora tuja pravna ali fizična oseba pred morebitno sklenitvijo najemne pogodbe pridobiti ustrezno slovensko identifikacijsko številko, ki je po predpisih potrebna za sklenitev najemne pogodbe.

V primeru, da ponudnik ne bo mogel uporabljati pogodbenega Predmeta najema zaradi zakonskih omejitev na svoji strani, mora o tem pisno na elektronski naslov obvestiti Najemodajalca in se s tem šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od podpisa pogodbe.

Če izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe iz svoje sfere, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od sklenitve posla, Najemodajalec pa zadrži njegovo vplačano varščino kot pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti najemno pogodbo.

Zbiranje in oddaja ponudb za Predmet najema je možno v času od objave tega vabila do ure in datuma, kot je za Predmet najema navedeno v tem vabilu. V primeru, da do navedenega roka ne prispe nobena zavezujoča ponudba oz. da Najemodajalec nobene ponudbe ne sprejme, lahko Najemodajalec zbiranje ponudb ustavi ali ponovi.

5. KRITERIJI IZBORA IN SKLENITEV NAJEMNE POGODBE TER STROŠKI POSTOPKA

Izbrani ponudnik bo izbran skladno s kriterijem ponujene najvišje cene, ob upoštevanju obsega (t.j. navedenih sklopov za najem v ponudbi) in trajanja najema. Postopek obvestila o izidu zbranih ponudb in sklenitvi najemne pogodbe določa to vabilo.

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe v zvezi s sodelovanjem v predmetnem postopku zbiranja ponudb, ne glede na uspeh v postopku.

6. PRAVICA DO PREKLICA (RAZVELJAVITVE) POSTOPKA ZBIRANJA PONUDB IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Najemodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek zbiranja ponudb razveljavi ali prekliče, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper Najemodajalca ali Organizatorja, ki opravila opravlja v imenu in za račun Najemodajalca, uveljaviti nikakršnih zahtevkov. Ponudnikom se v teh primerih ne povrnejo nobeni stroški, ki so jim nastali iz tega naslova.

Najemodajalec ni zavezan izbrati najugodnejše ponudbe (možnost zavrnitve vseh ponudb), in sicer ne glede na navedbe v tem vabilu.

7. DODATNE INFORMACIJE IN OGLED PREDMETA NAJEMA

Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s Predmetom najema pri predstavniku Najemodajalca, elektronski naslov karmen.hauc@posta.si.

Ogled Predmeta najema je možen v navzočnosti predstavnika, in sicer po dogovoru. Za oglede in dodatne informacije je na voljo ga. Karmen Hauc na elektronskem naslovu karmen.hauc@posta.si.

8. DRUGA DOLOČILA

Vsa sporočila ter vsa komunikacija poteka izključno elektronsko kot elektronska sporočila na elektronskih naslovih Organizatorja, Najemodajalca ter ponudnika na naslov, ki ga je slednji navedel v ponudbi, in ima z vidika veljavne zakonodaje enako veljavo, kot bi bila izvedena v pisni obliki. Vsak podatek, povezan s ponudbo in poslan elektronsko šteje, kot da je lastnoročno podpisan s strani pošiljatelja. Ponudba ali katerikoli drug podatek, povezan s predložitvijo ponudbe in posredovan elektronsko, šteje za lastnoročno podpisano ponudbo, dano v pisni obliki in ponudnika v celoti zavezuje skladno z določili Obligacijskega zakonika, ki se nanašajo na dajanje ponudb.

Kot uraden čas, na podlagi katerega tečejo roki, se šteje lokalen čas, t.j. srednje evropski čas. Čas oddaje posamezne ponudbe se presoja skladno v elektronski obliki zabeleženim časom prejema ponudbe.

Za postopek zbiranja ponudb veljajo določila v tem vabilu.

Ponudniki s svojim vstopom v predmetni postopek zbiranja ponudb soglašajo s pogoji izvedbe le-tega, izrecno tudi s pogoji, zapisanimi v tem vabilu.
Vsak ponudnik dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namene postopka iz tega vabila ter soglaša, da Organizator v imenu in za račun Najemodajalca in Najemodajalec njegove osebne podatke obdelujeta in hranita skladno z zakonodajo, ki ureja poslovno komunikacijo in pogodbena razmerja v zvezi s postopki sklenitve in prijave sklenjenega najemnega razmerja med pogodbenima strankama. Organizator v imenu in za račun Najemodajalca in Najemodajalec se zavezujeta osebne podatke varovati še skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe postopka zbiranja ponudb, sklenitve in prijave najemne pogodbe.

Organizator ni lastnik Predmeta najema in ne prevzema odgovornosti za resničnost podatkov o Predmetu najema oz. za škodo, ki bi nastala zaradi netočnosti ali zastarelosti podatkov o Predmetu najema. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za stanje in uporabnost Predmeta najema.

V zvezi s tem vabilom in iz njega izhajajočimi razmerji se uporablja pravni red Republike Slovenije, za reševanje morebitnih sporov pa krajevno in stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Priloge, ki so sestavni del tega vabila:

V Ljubljani, dne 28.09.2023

Organizator:
NAI Significa d.o.o.
Simon Kavka